/fi6«klt 8f /fdj/0f ofbjaf6 ;/sf/sf] cfufdL cfly{s jif{ @)&@÷&# sf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't u/L ;Daf]wg ug{'x'Fb} Joj:yflksf–;+;bsf] cfhsf] ljz]if a}7s . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

२३ वैशाख

काठमाडौं । कुनै सांसद आपराधिक गतिविधिमा भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए उनको पद निलम्बन नहुने भएको छ । तर, सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

सांसद आपराधिक कार्य गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा जाँदा निलम्बन गर्नुको सट्टा सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्षसम्म अपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था थियो ।

तर, यो पटक कांग्रेस, फोरम र राजपाले विरोध गरे । तीन दलले त अन्तिम फैसला भएको हकमा पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अन्तिम फैसला भएको हकमा निलम्बन गर्ने र पूर्वक्षका लागि थुनामा रहेकाहरुलाई सेवा, सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न नदिने सहमति जुटेको छ ।

नैतिक पतन देखिने मुद्दामा फैसला भएकाहरुको भने सांसद पद नै खारेज गर्नु समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ले बताए ।

समितिले विषयगत समिति १० वटा हुने टुंगो लगाएको छ । नियमावली आइतबार बस्ने संसदको बैठकमा पेस हुनेछ ।